top of page

תקנון הרשמה לקייטנת "חושבים גליליאו":
 

 • סדנת "חושבים גליליאו" מופעלת ומנוהלת ע"י חברת בראש חושב בע"מ.

 • ​בראש חושב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ו/או תוספות לתוכנית הפעילות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה המקצועי.

 • בראש חושב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד אשר התנהגותו או מעשיו, שלו או של הוריו, יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים.

 • בפעילות לא מוגשת ארוחת בוקר- באחריות כל משתתף להביא מהבית.

 • שעות הפעילות הקייטנה: 9:00-13:00.

 • הלקוח יכול לבטל את ההרשמה עד 7 ימים טרם מועד פתיחת הפעילות.

 • במקרה של ביטול הרשמה ביוזמת הלקוח, ינתן החזר כספי, בניכוי 100 ש"ח דמי הרשמה לכל ילד.

 • החל מ-7 ימים טרם פתיחת הפעילות לא יתקבלו בקשות לביטולים ו/או להחזרים כספיים והלקוח יחויב בכל מקרה בתשלום מלא.

 • ביטול הרשמה יתבצע אך ורק בכתב, לתיבת דואר אלקטרוני royisade@gmail.com

  או בווטסאפ למספר 058-5333223. 

 • באחריות ההורה לוודא הגעת הבקשה לביטול למשרדי בראש חושב בע"מ- לא תתקבלנה פניות בע"פ.

 • לא ינתנו החזרים בגין היעדרות מכל סיבה שהיא.

 • במקרה ותהיה מניעה חוקית לפתוח את הפעילות עקב התפרצות מחלת הקורונה / משבר ביטחוני, יוחזר מלוא התשלום לנרשם, בניכוי 50 ש"ח עמלת אשראי וטיפול.

 • יתכן שתמונות מן הפעילות, בהן מופיע ילדך יועלו לאתר האינטרנט/ דף הפייסבוק של בראש חושב בע"מ וכן יופיעו ע"ג פרסומים שונים של החברה (במידה ואינך מאשר סעיף זה, אנא ציין בטופס ההרשמה, בעמודת הערות, "לא מאשר שימוש בתמונות בני/בתי").

 • באישורי תקנון זה, הנני מאשר לבראש חושב בע"מ לשלוח לי מעת לעת מסרון/ הודעת ווטסאפ/ דוא"ל עם מידע אודות פעילויות נוספות של החברה .

Anchor 1
bottom of page